Hur pratar man med
en patient om OBESITAS?

Obesitas är en stigmatiserande sjukdom där både omgivningen och den drabbade ofta ser tillståndet som en situation man själv har försatt sig i och som man därmed också själv är ansvarig för att ta sig ur. Oavsett orsakerna till övervikten tycks många dra sig från att söka vård av rädsla för att bli fördomsfullt bemötta eller skuldbelagda. (1)

I en online-undersökning med 14 502 patienter med fetma från 11 länder, svarar omkring hälften av de tillfrågade att de själva inte tagit upp sin vikt med en läkare trots att de kämpat med viktproblem under många år. (2)

Anledningen verkar bottna just i skuld. 44% av de tillfrågade patienterna menar att viktproblem är något man själv är ansvarig för att ta sig ur. 71% av de 2 785 läkare som tillfrågades i studien menade å sin sida, att anledningen till att de inte lyfter frågan, är att de inte uppfattar att patienterna är intresserade av att ta tag problemet. (2)

I samma studie framkommer dock tydligt att nästan sju av tio patienter, är positiva till att läkaren tar initiativ till samtal om vikt och eventuell behandling. (2)

Obesitas är idag en både underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. Resultaten av nämnda studie visar att det inte finns någon anledning att hålla inne på frågor relaterade till vikt och patientens inställning till eventuell behandling. (2)

Det allra viktigaste är istället att bemöta patienten utan fördomar och informera honom eller henne om att obesitas och behandlingen av den, i vården betraktas som vilket kroniskt sjukdomsförlopp som helst. (2, 3)

Konsten att lyfta frågan om vikt – utan att såra

Hur man på ett bra sätt kan ta upp frågan om vikt, handlar denna film med Marcus Lagerström om, legitimerad psykolog vid den bariatriska mottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg.

Hur vi kan prata om vikt utan att stigmatisera

På patientföreningen Riksförbundet Obesitas Sveriges hemsida kan du ta del av en film där tre forskare berättar om hur viktstigma kan motverkas i vården och samhället:

Nolltolerans mot viktstigma

André Heikus, överviktsläkare WeightClinic.Online samt verksamhetsledare, Obesitasläkarföreningen i Finland berättar om hur man kan lyfta frågan om övervikt i patientsamtalet:

Hur talar man med patienten om övervikt?


Tips och råd till patienten

På medicininstruktioner.se hittar du och din patient, användarinstruktioner, en funktion för att beräkna patientens troliga viktnedgång under behandlingen med Mysimba samt en film med tips och råd.

Medicinininstruktioner.se


Obesitas webbinarie

Den 10 november 2021 sändes ett webinar för att belysa obesitas och den komplexitet som omger sjukdomen. Denna gång med världsledande profiler inom obesitas-behandling så som Dr. Arya Sharma och Prof. Carel le Roux.

Se webbinariet på patientföreningen HOBS hemsida


Se vårt välbesökta webbinarie från World Obesity Day här!

Den 4 mars 2021 sändes ett live-webinar för att belysa obesitas och den komplexitet som omger sjukdomen, men även för att lyfta fram arbetet gällande nationella riktlinjer.

Att det finns ett brinnande intresse för att skapa en jämlik vård vid obesitas bekräftades med över 500 föranmälda deltagare.

Se webbinariet från World Obesity Day på patientföreningen HOBS hemsida

Referenser:

  1. Drury, C.A.A, et al. Exploring the Association Between Body Weight, Stigma of Obesity, and Health Care Avoidance. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 2002; 14:12:554-561.
  2. Caterson I.A, et al. Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019;21:1914-24.
  3. O’Connell, J. Management of obesity: lessons learned from a multidisciplinary team. European Diabetes Nursing, 2012; 9(1), 26-29. doi:10.1002/edn.200