Vad kan ett läkemedel
för minskad aptit och
ökad kontroll betyda
för dina patienters
möjligheter att
gå ner i vikt?

Mysimba® (naltrexon/ bupropion) är en tablettbehandling mot obesitas som genom sina två komponenter, påverkar hungercentrum och belöningssystemet i hjärnan.* (1-3)

Mysimba minskar hungerkänslor och ökar patientens kontroll över sitt matintag, något som, i tillägg till kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet, kan leda till en signifikant och bestående viktminskning. (3, 4)

Mysimba är ett varumärke registrerat av Nalpropion Pharmaceuticals LCC. © 2020 Nalpropion Pharmaceuticals LCC. EU/1/14/988 MYS-0179-002, 06/21 För mer information, kontakta Navamedic AB, Göteborgsvägen 74, Sävedalen, +46 31 335 1190, www.navamedic.com

En kombination av två välkända aktiva substanser

Naltrexon är en μ-opioidreceptorantagonist. Bupropion är en selektiv neuronal återupptagshämmare av noradrenalin och dopamin. Båda substanserna har väldokumenterade säkerhetsprofiler och har använts för behandling av alkoholberoende, depression och rökavvänjning med upp till 30 års erfarenhet. (1)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Verkningsmekanism

Mysimba påverkar huvudsakligen två områden i hjärnan; arkuatuskärnan i hypotalamus (hungercentrum) och det mesolimbiska dopaminerga belöningssystemet (ventrala tegmentområdet, accumbenskärnan och prefrontala cortex). (1)*

Bupropion stimulerar POMC†- neuron i hypotalamus som anses ha betydelse för aptitreglering och energibalans. Vid stimulering av POMC-neuron frisätts ett melanocytstimulerande hormon (α-MSH), som i sin tur binder till och stimulerar melakortinreceptorer (MC4-R). Stimuleringen leder till minskad aptit, vilket leder till en viktminskning. (1)

När α-MSH frisätts sker en samtidig frisättning av β-endorfin från POMC-neuronen som binds till μ-opioida receptorer på samma neuron. Bindningen åstadkommer en negativ återkopplingsloop vilket leder till minskad frisättning av α-MSH. Naltrexon blockerar denna negativa återkopplingsloop och därigenom förstärks och förlängs bupropions effekter i hungercentrum. (1)

*Den exakta neurokemiska aptitdämpande effekten av naltrexon/bupropion är ännu inte fullt klarlagd.

† Proopiomelanokortin

Vilka patienter är aktuella för behandling med Mysimba?

Mysimba är avsett som tillägg till en kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet för vikthantering hos vuxna patienter (≥ 18 år) med ett initialt kroppsmasseindex (BMI) på:

 • ≥ 30 kg/m2 (fetma) eller
 • ≥ 27 kg/m2 till < 30 kg/m2 (övervikt) tillsammans med en eller flera viktrelaterade komorbiditeter (t.ex. typ 2-diabetes, dyslipidemi eller kontrollerad hypertoni). (1)

Behandling med Mysimba ska avbrytas efter 16 veckor om patienten inte har tappat minst 5 % av sin initiala kroppsvikt. (1, 5)

Mysimba-responders och non-responders (5)

Det kliniska prövningsprogrammet visade att 51 % av patienterna kan förväntas få en viktminskning på minst 5 % efter 16 veckors behandling. Dessa patienter kategoriseras som Mysimba-responders. Viktminskningströskeln på ≥ 5 % vecka 16 hade 86,4 % positivt prediktivt värde och 84,8 % negativt prediktivt värde för bestämning av om en försöksperson behandlad med Mysimba skulle uppnå minst 5 % viktminskning vecka 56. Som non-responders för Mysimba räknades de patienter som inte uppfyllde det tidiga svarskriteriet vecka 16. (5)

Checklista för behandling

För att säkerställa rätt urval av patienter för behandling av Mysimba ska även följande checklista fyllas i.

Utskrivningsbar PDF av checklistan

Tydliga resultat, bestående viktminskning (1, 6-9)

Mysimba är undersökt i fyra randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade 56-veckors studier med totalt 4 536 patienter. (1, 6-9)

Signifikant viktminskning mot placebo (5)

I samtliga kliniska studier uppnåddes en betydande viktminskning i kombination med kost- och motionsrådgivning från baseline som upprätthölls under följande 4 veckors uppföljningsintervaller fram till studierna avslutades. (5)

Utöver viktnedgång sågs statistiskt signifikanta förbättringar i triglycerider och HDL-kolesterol jämfört med placebo samtliga fyra fas 3-studier. (6-9)

51% av alla patienter reducerar sin initiala vikt med minst 5% efter 16 veckors behandling (5)

Det kliniska prövningsprogrammet visade att 51 % av patienterna kan förväntas få en viktminskning på minst 5% efter 16 veckors behandling. Dessa patienter kategoriseras som Mysimba-responders. (5)

I denna studie fick samtliga deltagare individuell rådgivning om minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet (30 minuter om dagen). (7)

Efter 56 veckors behandling har de patienter som uppnådde 5% viktminskning efter 16 veckor, uppnått en genomsnittlig viktminskning på 11,3%. (5)

Behandling med Mysimba ska avbrytas efter 16 veckor om patienten inte har tappat minst 5 % av sin initiala kroppsvikt. (1, 5)

I denna studie fick deltagarna ta del av ett intensivt beteendeförändringsprogram (BMOD, behavior modification) bestående av 28 gruppterapisessioner över 56 veckor samt en strängt föreskriven kost- och motionsregim. (9)

Andelen patienter som uppnådde minst 5% viktreduktion efter 16 veckor var 51% = responders.

Mysimba-responders och non-responders (5)

En annan effekt av Mysimba var att HbA1c minskade signifikant hos de försökspersoner som hade typ 2-diabetes och som fick behandling med Mysimba, jämfört med de som fick placebo. (8)

Mysimba har ingen godkänd indikation för behandling av typ 2-diabetes.

Tolerabilitet och säkerhet

Säkerhetsprofilen för Mysimba är dokumenterad i flera dubbelblinda, placebokontrollerade studier. (1, 6-9)

För att säkerställa rätt urval av patienter för behandling med Mysimba, ska även en checklista för förskrivning fyllas i.

Checklista för behandling

Dosering och administrering

Mysimba är en tablett som ska sväljas hel tillsammans med vatten och gärna intas i samband med måltid. Tabletten får inte delas, tuggas eller krossas. (1)

Mysimba ska dostitreras upp till maxdosen 2 tabletter 2 gånger dagligen. Dostitreringen sker under en 4-veckorsperiod enligt följande schema: (1)

Behovet för fortsatt behandling ska utvärderas efter 16 veckor och därefter varje år. Behandlingen ska avbrytas efter 16 veckor om patienten inte har tappat minst 5% av sin initiala kroppsvikt.

Om en dos missas ska patienten inte ta en ytterligare dos utan ta nästa förskrivna dos vid den vanliga tidpunkten. (1)

Varje tablett innehåller 8 mg naltrexonhydroklorid och 90 mg bupropionhydroklorid. Högsta rekommenderade dygnsdos av Mysimba är två tabletter två gånger dagligen till en total dos på 32 mg naltrexonhydroklorid och 360 mg bupropionhydroklorid. (1)

Uppföljning

Tidig och kontinuerlig uppföljning/kontakt med patienter under behandling av obesitas är viktig och rekommenderas enligt flera riktlinjer för övervikt och fetma. (10)

Som en del av behandlingen kan patienter som står på Mysimba idag även erbjudas ett speciellt patientstödsprogram, MyControl Support.

Läs mer om patientstödsprogrammet här

Referenser

 1. Mysimba Produktresumé 23 juni 2021
 2. Greenway FL. Physiological adaptions to weight loss and factors favouring weight regain. International Journal of Obesity 2015;39: 1188-96.
 3. Müller MJ, et al. Changes in energy expenditure with weight gain and weight loss in humans. Current Obesity Reports 2016;5:413-23.
 4. Sumithran P, et al. Long-term persistence of hormonal adaptions to weight loss. New England Journal of Medicine 2011;365:1597-1604.
 5. Fujioka K, et al. The relationship between early weight loss and weight loss at 1 year with naltrexone ER/bupropion ER combination therapy. Int J Obesity 2016;40:1369-75.
 6. Apovian CM, et al. A randomized, phase 3 trial of naltrexone SR/bupropion SR on weight and obesity related risk factors (COR-II). Obesity 2013;21:935-43.
 7. Greenway FL, et al. Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-I): a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2010;376:595-605.
 8. Hollander P, et al. Effects of naltrexone sustained-release/bupropion sustained-release combination therapy on body weight and glycemic parameters in overweight and obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2013;36:4022-9.
 9. Wadden TA, et al. Weight loss with naltrexone SR/bupropion SR combination therapy as an adjunct to behavior modification: the OR-BMOD
 10. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997

EU/1/14/988

Utdrag från Produktresumé

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Mysimba (naltrexon/bupropion) 8 mg/90 mg depottabletter, A08AA Antiobesitasmedel, centralt verkande ATC-kod: A08AA62 bupropion och naltrexon. Rx, EF.

Indikation: Mysimba är avsett som tillägg till en kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet för vikthantering hos vuxna patienter (≥ 18 år) med ett initialt Body Mass Index (BMI) på ≥ 30 kg/m2 (fetma) eller ≥ 27 kg/m2 till < 30 kg/m2 (övervikt) tillsammans med en eller flera viktrelaterade komorbiditeter (t.ex. typ 2-diabetes, dyslipidemi eller kontrollerad hypertoni). Behovet för fortsatt behandling ska utvärderas efter 16 veckor och sedan varje år. Behandling med Mysimba ska avbrytas efter 16 veckor om patienten inte har tappat minst 5 % av sin initiala kroppsvikt.

Dosering och administreringssätt: Högsta rekommenderade dygnsdos av Mysimba är två tabletter två gånger dagligen till en total dos på 32 mg naltrexonhydroklorid och 360 mg bupropionhydroklorid. När behandlingen inleds ska dosen höjas under en fyraveckorsperiod enligt följande; vecka 1 – en tablett på morgonen, vecka 2 – en tablett på morgonen och en tablett på kvällen, vecka 3 – två tabletter på morgonen och en tablett på kvällen, vecka 4 – två tabletter på morgonen och två tabletter på kvällen. Om en dos missas ska patienten inte ta en ytterligare dos utan ta nästa förskrivna dos vid den vanliga tidpunkten. Se produktresumé angående särskilda patientgrupper: Äldre patienter (över 65 år), patienter med nedsatt njurfunktion, patienter med nedsatt leverfunktion, pediatrisk population. För patienter med måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion, är den maximala rekommenderade dagliga dosen av naltrexon/bupropion två tabletter (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Personer som löper ökad risk för nedsatt njurfunktion, särskilt patienter med diabetes eller äldre personer, ska uppskattad glomerulär filtrationshastighet (eGRF) bedömas innan behandling med naltrexon/bupropion påbörjas. Administreringssätt: oral användning. Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med mat. Tabletterna får inte delas, tuggas eller krossas.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot bupropion, naltrexon eller mot något hjälpämne, patienter med okontrollerad hypertoni, patienter med en aktuell epileptisk sjukdom eller tidigare krampanfall i anamnesen, patienter med en känd tumör i centrala nervsystemet, patienter med akuta utsättningssymtom efter utsättande av alkohol eller bensodiazepiner, patienter med bipolär sjukdom i anamnesen, patienter som får samtidig behandling med läkemedel som innehåller bupropion eller naltrexon, patienter med aktuell eller tidigare diagnos på bulimi eller anorexia nervosa, patienter beroende av långvarig opioidbehandling eller opioidagonister (t.ex. metadon), eller patienter med akuta opiatutsättningssymtom, patienter som får samtidig behandling med monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Det bör gå minst 14 dagar mellan utsättning av en MAO-hämmare och insättning av behandling med naltrexon/bupropion. Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion, patienter med terminal njursvikt.

Varningar och försiktighet: Säkerhet och tolerabilitet för naltrexon/bupropion ska utvärderas med jämna mellanrum. Behandlingen ska avbrytas om det finns osäkerhet kring säkerhet eller tolerabilitet med pågående behandling, inklusive osäkerhet kring blodtrycksökning. Särskild varning och försiktighet uppmanas för följande grupper: Självmord och självmordsbeteende, krampanfall, patienter som får opioidanalgetika, försök att övervinna blockad, allergiska reaktioner, blodtrycksstegring, hjärt-kärlsjukdom, levertoxicitet, äldre patienter, nedsatt njurfunktion, nedsatt leverfunktion, serotoninsyndrom, neuropsykiatriska symptom och utlösande av mani samt laktos. Interaktioner: Läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450-enzymer, CYP2D6-substrat, CYP2B6-inducerare, -hämmare och –substrat, OCT2-substrat. Skall inte tas tillsammans med MAOhämmare, opioidanalgetika. Konsumtion av alkohol ska minimeras eller undvikas. Ges med försiktighet till patienter med predisponerande faktorer som kan öka risken för krampanfall, patienter som behandlas med levodopa eller amantadin, hämmare eller inducerare av UGT 1A2 och 2B7, läkemedel som är kända för att hämma metabolism (ex valproat). Samtidig administrering av naltrexon/bupropion med digoxin kan minska plasmanivåerna av digoxin. Läkemedlet har inte studerats i samband med adrenerga alfablockerare eller klonidin.

Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under amning, graviditet eller av kvinnor som försöker att bli gravida. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Naltrexon/bupropion har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vid framförande av fordon eller användning av maskiner ska man tänka på att yrsel kan förekomma under behandling.

Biverkningar: Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 av 10): Huvudvärk, illamående, förstoppning, kräkningar. Vanliga biverkningar (upp till 1 av 10): Ångest, sömnlöshet, yrsel, tremor, dysgeusi, letargi, sömnighet, tinnitus, vertigo, palpitationer, ökad puls, värmevallningar, hypertoni, ökat blodtryck, muntorrhet, övre buksmärta, buksmärta, hyperhidros, klåda, alopecia, utslag, trötthet, känna sig pirrig, lättretlighet. Mindre vanliga (upp till 1 av 100): Överkänslighet, urtikaria, onormala drömmar, agitation, humörsvängningar, nervositet, spänning, dissociation (känsla av att vara avskild), dyskinesi, balansrubbningar, amnesi, åksjuka, takykardi, obehagskänsla i buken, dyspepsi, rapningar, kolecystit, förhöjda ALAT och ASAT, förhöjda leverenzymer, förhöjt kreatininvärde i blodet, erektil dysfunktion, astenia, inte känna sig normal, värmekänsla, ökad aptit, törst, oral herpes, fotsvamp, idiopatisk trombocytopen purpura, anorexi, störningar i blodsockret, vanföreställningar, depersonalisering, störningar i sexlusten, paranoida föreställningar, ataxi, koordinationsproblem, synstörningar, postural hypotoni, vasodilatation (blodkärlsvidgning), ökad sputummängd, förhöjt blodbilirubin, gulsot, förvärrad psoriasis, seborré, ofrivilliga ryckningar, viktuppgång. Sällsynta biverkningar (upp till 1 av 1000): Minskat antal hematokriter, minskat antal lymfocyter, angioödem, uttorkning, hallucinationer, medvetslöshet, parestesi, presynkope, krampanfall, synkope, hematochezi, bråck, svullna läppar, nedre buksmärta, karies, tandvärk, läkemedelsframkallad leverskada, käksmärta, urinträngningar, oregelbunden menstruation, vaginal blödning, vulvovaginal torrhet, bröstsmärta, perifer kyla, pyrexi. Mycket sällsynta biverkningar (upp till 1 på 10 000): Allvarligare överkänslighetsreaktioner som innefattar angioödem, dyspné/ bronkospasm och anafylaktisk chock. Artralgi, myalgi och feber har även rapporterats i samband med utslag eller andra symtom som tyder på fördröjd överkänslighet. Dessa symtom kan likna serumsjuka. Ingen känd frekvens: Lymfadenopati, panikattacker, känslomässiga störningar, aggressivitet, förvirringstillstånd, vanföreställningar, depression, desorientering, uppmärksamhetsstörning, fientlighet, förlorad sexlust, mardrömmar, paranoia, psykotiska störningar, självmordstankar, självmordsförsök, självmordsbeteende, dystoni, minnesförlust, parkinsonism, rastlöshet, serotoninsyndrom, ögonirritation, ögonsmärta eller syntrötthet, ögonsvullnad, ökad tårproduktion, ljuskänslighet, dimsyn, obehag i öronen, smärta i öronen, blodtryckssvängningar, hosta, dysfoni, dyspné, nästäppa, nasala obehag, orofaryngeal smärta, rinnsnuva, bihålesjukdomar, nysning, gäspning, diarré, väderspänningar, hemorrojder, magsår, hepatit, akne, erythema multiforme och Stevens-Johnsons syndrom, kutan lupus erythematosus, förvärrat systemiskt lupus erythematosussyndrom, artalgi, ljumsksmärta, myalgi, rabdomyolys, dysuri, pollakiuri, frekventa urintömningar och/eller urinretention, frossa, ökad energi. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Förpackningar: 112 tabletter, förpackade i blister. För ytterligare information var god se www.fass.se. Ingår för närvarande inte i läkemedelsförmånen, aktuell månadskostnad och rek AUP 990,36 kr per förpackning. Datum för senaste översyn av produktresumé är 06/2022.

Mysimba är ett varumärke registrerat av Nalpropion Pharmaceuticals LCC.©2020 Nalpropion Pharmaceuticals LCC. MYS-0179-003, 09/2022 För mer information, kontakta Navamedic AB, Göteborgsvägen 74, Sävedalen, +46 31 335 1190, www.navamedic.com