Visste du att fetma
är en sjukdom?

Fetma, eller obesitas som är det medicinska namnet, innebär att kroppens fettdepåer är ökade på ett sätt som kan ha en negativ påverkan på hälsan (1). Sjukdomen ökar i hela världen och andelen personer med fetma har nästan tredubblats de senaste 30 åren. Enligt en studie lever 17% av alla svenskar med fetma. (1-3)

1997 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) obesitas som en kronisk sjukdom, i likhet med diabetes och hjärtkärlsjukdom. (4)

Obesitas är inte bara en sjukdom i sig, utan ökar även risken för att utveckla andra sjukdomar, däribland högt blodtryck, höga blodfetter, hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes, cancer och belastningsskador i lederna. Obesitas är även kopplat till psykiska och sociala komplikationer, såsom depressioner och stigmatisering. (1)

Vad menas med kronisk sjukdom?

Med kronisk sjukdom menas oftast en sjukdom man inte kan bli helt frisk ifrån och behandlingen därför handlar om att lindra besvären. Kronisk sjukdom kan även syfta på att sjukdomen är tidvis återkommande eller långvarig. Fetma är en kronisk, men behandlingsbar sjukdom. (5)

Vad är stigmatisering?

Stigmatisering innebär att person eller grupp blir illa behandlad eller diskriminerad, baserat på vissa attribut eller egenskaper. Många personer som lever med obesitas har någon gång mött diskriminering eller kränkande behandling på grund av sin sjukdom. (6)

Räkna ut ditt BMI

Här kan du få hjälp att räkna ut hur förhållandet mellan din vikt och längd ser ut.


Vid BMI under 18,5

Ditt BMI är under 18,5 vilket innebär att du väger mindre än vad som anses hälsosamt för din längd. Prata med din vårdcentral för att få hjälp med vad du behöver göra för att må bra på sikt.

Vid BMI 18,5-24,9

Ditt BMI ligger inom spannet 18,5–24,9 vilket räknas som normalvikt. Ät sunt och håll dig aktiv, så kommer du att kunna hålla din vikt även i framtiden.

Vid BMI 25-29,9

Ditt BMI ligger inom gränsen för övervikt (BMI 25 – 29,9) vilket innebär att du väger mer än vad kroppen på sikt mår bra av. Prata med din vårdcentral om hur du kan lägga om din kost och öka din fysiska aktivitet. Eventuellt kan även annan behandling vara aktuell för dig.

Vid BMI 30-34,9

Ditt BMI ligger inom gränsen för det som kallas fetma grad I eller obesitas (30-34,9), något som på sikt även ökar risken för andra sjukdomar som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Förutom hjälp att lägga om kost och öka den fysiska aktiviteten, kan även viktreducerande läkemedel utgöra en del av behandlingen. Prata med din vårdcentral om vad som skulle kunna vara aktuellt för dig.

Vid BMI 35-39,9

Ditt BMI ligger inom gränsen för det som kallas fetma grad II eller obesitas (35-39,9), vilket innebär en hög risk för andra sjukdomar som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Behandlingen kan innefatta specialkost i form av lågenergipulver och även inbegripa viktreducerande läkemedel och/ eller ett kirurgiskt ingrepp. Prata med din vårdcentral om vilken behandling som är bäst för dig. Du kan även få stöd, råd och uppföljning via stödprogrammet mycontrolsupport.se som du enkelt kan gå med i.

Vid BMI 40

Ditt BMI ligger inom gränsen för det som kallas fetma grad III eller obesitas (40-), vilket innebär en mycket hög risk för andra sjukdomar som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Behandlingen kan innefatta specialkost i form av lågenergipulver och även innefatta viktreducerande läkemedel och/eller ett kirurgiskt ingrepp. Prata med din vårdcentral om vilken behandling som är bäst för dig. Du kan även få stöd, råd och uppföljning via stödprogrammet mycontrolsupport.se som du enkelt kan gå med i.

BMI (Body Mass Index) – förhållandet mellan vikt och längd

Det vanligaste sättet att definiera obesitas, övervikt och normalvikt kallas BMI, vilket är en förkortning för engelskans ” Body Mass Index”, det vill säga kroppsmasseindex. BMI beskriver förhållandet mellan vikt och längd och räknas ut genom att dela vikten med kroppslängden mätt i meter i kvadrat (kg/m2). (4)

Måttet, som bland annat används av WHO, ska ses som en riktlinje. Gränsen för fetma går vid ett BMI på 30 eller högre.

Gränserna för BMI (4)


BMI 18,4–under

Undervikt innebär ett BMI som ligger under det som anses hälsosamt.

BMI 18,5–24,9: Normalvikt
Normalvikt innebär en vikt som enligt BMI-måttet är bra för hälsan.

BMI 25–29,9: Övervikt
Övervikt innebär att man enligt BMI har en lätt ökad hälsorisk.

BMI 30–34,9: Obesitas grad I
Ett BMI över 30 innebär obesitas och en måttligt ökad hälsorisk.

BMI 35–39,9: Obesitas grad II
BMI-gränsen för obesitas grad II, innebär att hälsorisken är hög.

BMI 40–över: Obesitas grad III
Vid ett BMI över 40, eller obesitas grad III, är hälsoriskerna mycket höga.

Referenser:

  1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24
  2. WHO. Global Health Observatory data repository. Prevalence of obesity among adults, BMI ≥30, age-standardized estimates by country
  3. Hemmingsson E, etal. Scand J Public Health. 2020 Apr 30:1403494820914802. doi:10.1177/1403494820914802. [Epub ahead of print]
  4. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997
  5. HOBS. En tillräcklig och och jämlik obestiasvård
  6. Puhl, Retal. Bias, discrimination and obesity, Obes Res 2001;9:788-805